.
 
Gürkan DOĞAN

« Ana Sayfa


 CURRICULUM VITAE

I. PERSONAL

Name

:

Prof. Dr. Gürkan Doğan 

Academic title

:

Professor - Linguistics 

Date and place of birth

:

15.09.1961, Ankara

Contact address

 

:

Ardahan University, Rector’s Office,

Kaptanpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, 75000 Merkez,

Ardahan,TURKEY

Phone

:

+90 (478) 211 75 04

Fax

:

+90 (478) 211 75 03

E-mail

:

gurkandogan@ardahan.edu.tr

Personal Web Page

:

www.gurkandogan.net

 

II. Educational Background

Hacettepe University

1978-1982

BA

Linguistics

Hacettepe University

1983-1985

MA

Linguistics

Manchester University

1988-1992

Ph.D.

Linguistics

 

III. Employment

Ardahan University

Professor

March 2011

Çankaya University

Professor

Sept. 2005

Eastern Mediterranean University

Professor

July 2003

Eastern Mediterranean University

Assoc.Prof

Sept. 1997

Hacettepe University

Assoc.Prof.

Oct. 1996

Hacettepe University

Asst.Prof.

April 1992

Manchester University

Instructor

1990-1991

Hacettepe University

Research Assistant

Sept. 1984

Ankara University

Instructor of English

1983-1984

 

IV. Courses Taught

Undergraduate

 

Introduction to Linguistics, Applied Linguistics , Sociolinguistics, Psycholinguistics, Philosophy of Linguistics, Discourse Analysis, Literary Terms, Pragmatics, Reading and Interpretation, Oral Communication, Composition and Writing Skills, Textual Genres, Grammar of Modern Turkish, Advanced English Grammar, Translation Theories, Litarary Translation, Resarch Techniques, Communicative Skills, Creative Writing.

Graduate

Language Teaching Methods, Pragmatics, Discourse Analysis, Grammatical theories, Linguistic Theories, Textual Analysis, Stylistics and Translation

Language Courses

English and Turkish as a Foreign Language.

 

V. Research Activities

Refereed Publications

“Şiir Dili, Bağıntı ve Zayıf Sezdirimler” (Poetic language, relevance and weak implicatures), .Bilig (Knowledge), 123-150, .(2013).

“İltifat Olgusuna Bilişsel Bir Yaklaşım’’.(A cognitive approach to compliments) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) İstanbul: Simurg Yayıncılık, 49-63. (2000).

Doğan, G. ve A. Kocaman, “Sözcede Kişisel Tutum ve Belirteçler’’.(Propositional attitude and adverbials in discourse) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) İstanbul: Simurg, 65-78 (1999).

“Dil, Kural ve Yaratıcılık’’ (Language, rules and creativity) Kuram. (Theory) Kitap (Book) 18. İstanbul: Can Ofset, 63-69 (1998).

“Opera’da Bağlaşıklık ve Bağdaşıklık İlişkileri’’ (Cohesion and coherence in the Opera). (İçinde) (in) Opera Odağında Enis Batur Şiiri.(Poetry of Enis Batur with special reference to the Opera) (haz – ed. Mustafa Durak) Antalya: Atılım Yayıncılık, 147-161 (1997).

“Söylemde İlginçlik ve Duygu Bağlantısı. (Interestingness and affect in discourse) Dilbilim Araştırmaları.(Linguistic Research) Bizim Büro: Ankara, 76-88(1996).

“Baudelaire’den Vassaf’a Kanat Sesleri”.(Chirping wings from Baudelaire to Vassaf) Frankofoni 8. Şafak Yayınevi: Ankara, 65-75 (1996).

“Anlamda Dolaylılık”.(Indirectness of meaning) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) Bizim Büro: Ankara, 138-151 (1995).

“Çeviride Doğallık ve Bağıntı”.(Natural translation and relevance) Çeviribilim (Translation Studies. I. TÖMER Çeviri Dergisi (1st TOMER Translation Journal) Bursa, 99-110 (1995).

“Ama Bağlacına Edimbilimsel Bir Bakış”.(A pragmatic approach to the connective but in Turkish) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) Hitit Yayınevi: Ankara, 195-205 (1994).

“Bir Şiir, Bir Çeviri, İki Yorum, Bir Sorun”.(A poem, a translation, two interpretations, one problem) İngiliz Dili ve Edebiyatı Dergisi, (Journal of English Language and Literature) sayı (issue) 2. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 157-162 (1994).

“Asafora”.(Asaphora) Dilbilim Araştırmaları. (Lingusitic Research) Hitit Yayınevi: Ankara, 131-140 (1993).

“Hangi Anlam” (Which meaning?) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) Hitit Yayınevi: Ankara, 93-100 (1992).

“Cooperativeness or Relevance?”. 20. Yıl Yazıları (20th Anniversary Yearbook). Karaca Yayınları: Ankara, 48-60 (1992).

“Dilbilim-Göstergebilim İlişkileri ve Edimbilim”.(Relations between semiology and linguistics within the context of pragmatics) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) Hitit Yayınevi: Ankara, 79-87 (1991).

“Bir Edimbilim Kuramı Olarak Bağıntı”.(Relevance as a theory of pragmatics) Dilbilim Araştırmaları. (Linguistic Research) Hitit Yayınevi: Ankara, 63-75 (1990).

Refereed Book Chapters

Ruhi S. and G. Doğan, “Relevance theory and compliments as phatic communication: The case of Turkish”, Linguistic Politeness Across Boundaries, eds. A. Bayraktaroğlu and M. Sifianou, 341-390, John Benjamin’s Publishing Company, Amsterdam, (2001).

Published International Conference Papers

"Poetic Indexicals as Threats to Literary Translation" International Conference on Translation and Cross-Cultural Communication. 01-02 December 2011. The Queensland University, Brisbane, Australia.

Söylemde Alaycı Dil Kullanımı’’. (Sarcasm in discourse)  XI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. (Proceedings of the 11th Linguistic Symposium) O.D.T.Ü. (Middle East Technical University) Presss, 22-23 Mayıs (May) 1997.

“Buyurmayan Buyrum Tümceleri’’(Imperatives with no imperative power) Proceedings of the Eighth International Conference on Turkish Linguistics. 7-9 August, 249-255 (1996).

Books

Korkmaz, R and G. Doğan (eds) (forthcoming) Endangered Languages of Caucasus and Beyond. Brill Publications.

Doğan, G. (2015) Anlamlandırma Süreçleri (Makaleler). Kesit yayınları, İstanbul.

İmer, K. and G. Doğan, (eds) (2004) Current Research in Turkish Linguistics. EMU Press: Famagusta.

Doğan, G., (2009) "Söylemin Yorumlanması" (Utterance Interpretation). In. Söylem Üzerine (On Discourse) (3rd edition) ed. Ahmet Kocaman, Ankara: METU Press, 82-104.

Doğan, G., (2003) “Söylemin Yorumlanması” (Utterance Interpretation). In Söylem Üzerine (On Discourse) (2nd edition) (ed. A. Kocaman), Ankara: METU Press, 82-104.

Doğan, G., (1996). “Söylemin Yorumlanması” (Utterance Interpretation). In Söylem Üzerine (On Discourse) (ed. Ahmet Kocaman) Ankara: Hitit Yayınları, 114-146.

Doğan, G., Kocaman, A. and C. Aksoy, (editör) (1992) 20. Yıl Yazıları (20th Anniversary Yearbook). Karaca Yayınları: Ankara.

Forthcoming Book

 Meaning and Relevance (to be published in 2016)

Conference Papers

"Beyaz Bir Gemi, Küçük Bir Çocuk, Büyük Bir İntihar: Cengiz Aytmatov’un Beyaz Gemi adlı romanındaki intihar olgusuna metindilbilimsel bir bakış denemesi. (A white ship, a little boy, a big suicide:a textlinguistic approach to the problem of suicide in Chingiz Aitmatov’s novel titled White Ship) Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığı’nın Rönesanası Kongresi. (Congress on Chingi Aitmatov and the renaissance of Turkish civilization) 24-25 Mayıs (May) 2012. Kırgızıstan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan.

"Poetic Indexicals as Threats to Literary Translation" International Conference on Translation and Cross-Cultural Communication. 01-02 December 2011. The Queensland University, Brisbane, Australia.

"Mektupların İzinde 1960’ların Çıldır’ı". (Lake Childir in 1960s through the foot prints of letters) I. Çıldır Gölü Çalıştayı. (1st Workshop on Lake Childir) 21-22 Haziran (June) 2011. Ardahan Üniversitesi.

“Literary Translation, Stylistic Equivalence and Ad Hoc Concept Construction: A Relevance –theoretic Approach.16-17 September 2010 Metaphor Festival, Stockholm University.

“Literary Translation, Stylistic Equivalence and Ad Hoc Concept Construction: a Relevance-Theoretic Approach”. New Developments in Linguistic Pragmatics 5th Lodz Symposium, Poland, Lodz University, Institute of English Department of Pragmatics 07-09 May 2010.

“Translation and the Language of Inferencing”. 5th International IDEA Conference. Ankara Atılım Üniversitesi 14-16 April 2010.

“Çıkarımlar ve İletişim Kazaları”. (Inferences and Communication Breakdown) IX. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu. (9th International Language, Literature and Stylistics Symposium) Sakarya Üniversitesi, 15-17 Ekim (October) 2009.

“The Element of Sarcasm in ‘On Golden Pond’: a Relevance-Theoretic Approach to Impoliteness via Indirect Character Development”. Conference on Linguistic Impoliteness and Rudeness (LIAR II). Lancaster University, UK, 30 June – 02 July 2009.

“Poetic Indexicals as Threats to Literary Translation”. The 3-D International Conference on Linguistics. Russia: Rostov -Taganrog, 05 -07 June 2009.

“Liderlik ve Dilsel Çeşitlilik”. Leadership and stylistic diversity) Profesyonel Kariyer Platformu. Professional Career Platform. Çankaya Üniversitesi, 12 Mayıs (May) 2009.

“Dilin Altındaki Bakla, Üstündeki Takla”. (What is sadi vs what is meant) Junior Chamber International (JCI) 4.Liderlik Akademisi. (4th Leadership Academy) Ankara, 25-26 Nisan (April) 2009.

“Translation , revelence and connotations”. Second International IDEA Conference : Studies in English. Hacettepe Üniversitesi, 17-19 Nisan (April) 2007.

“Translation and translation –des-fouux amistracing translation (s) across disciplines” “A cognitive account of ‘translation subjectivity and impact’ : a relevance – theoretic approach”. Boğaziçi University, 5-8 Nisan (April) 2007.

“Inferential Awareness” International Academic Symposium, IWU, San Antonio, Texas, USA, 23-24 March 2006.

“Poetic effects and weak implicature” (9th International Pragmatics Conference , Riva Del Garda, Italy, 10-15 July 2005).

“Leadership and Style” (3rd Young Guru Academy Meeting on Leadership, North Carolina, USA, 15-20 March 2005) (invited speaker)

“Söylemde Alaycı Dil Kullanımı’’. (Sarcastic language use in discourse) XI. Dilbilim Kurultayı. (11th Linguistic Symposium) O.D.T.Ü. (Middle East Technical University) 22-23 Mayıs (May) 1997.

“Dil Beğenisi ve Anlamlandırma Süreçleri”. (Textual taste and interpretive processes) IX. Dilbilim Kurultayı, (9th Linguistic Symposium) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 25-27 Mayıs (May) 1995.

“Bir İletişim Edimi Olarak Çeviri”. (Translation as an act of communication) TÖMER Çeviri Konferans Dizisi (TOMER Translation Conferences (1 – 7 Nisan (April) 1995).

“Dile Getirmeden Dile Getirme Sanatı”. (The art of not saying what is meant) VIII. Dilbilim Kurultayı, (8th Linguistic Symposium) İstanbul Üniversitesi, 26-28 Mayıs (May) 1994.

”Anlam Zenginligi ve Edimbilim Üzerine” (On semantic diversity and pragmatics) VI. Dilbilim Kurultayı, (6th Linguistic Symposium) Gazi Üniversitesi, 21-23 Mayıs (May) 1992.

“The Pragmatics of Incomplete Propositional Forms”. PALA International Conference, September 20-22, 1992.

“The Pragmatics of Contradiction in Turkish”. 6th International Conference on Turkish Linguistics, 12-14 August 1992.

“The Art of not Saying What is meant”. Linguistics Association of Great Britain, 16-18 September 1991.

“Explicature and Vagueness of Meaning in Epigrams”. Linguistics Association of Great Britain, Autumn 1990.

“Explicature, Implicature and Vagueness of Meaning in Epigrams by Özdemir Asaf”. 5th International Conference on Turkish Linguistics, 15-17 August 1990.

Erasmus Exchange Faculty

Nicolaus Copernicus University, Faculty of Philology, Poland, 10-14 May 2010.

Invited Lecturer

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Centre de Recherches Linguistiques sur L’Asie Orientale, Paris, 09-13 November 2015

Thesis Supervised

MUHAMMED ÇİTGEZ, Dede Korkut Hikâyeleri’nin Söz Varlığı. Ardahan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, (Devam Ediyor, 2016 - )

FATMA BANU TÜMAY, Examining the Relationship Between the Higher-order Thinking Processes in the Native Language and Reading Comprehension Skills in English in the Secondary Education. Mersin Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Doktora Tezi, tamamlandı, 2014)

HÜSEYİN PAKSOY, Sema Kaygusuz’un Hikâyelerinde Modern İnsanın Yalnızlığı, Ardahan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. (Tamamlandı 2014).

EDA EKEN, Mirze Elekber Sabir’in "Hophopname" Eserinde Bağdaşıklık. Ardahan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor 2014 - )

EDA GÜL EGE, Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Karakter Oluşturmanın Dilsel Temelleri: Kış Uykusu’nda Değersizlik Duygusu Taşıyan Karakterlerin Kişilik Özelliklerinin Bağıntı Kuramı ve Beş Faktör Modeli Bağlamında İncelenmesi. Ardahan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. (Devam Ediyor 2015 - )

VI. Service for the University

Administrative Duties

 • Rector (13/07/2016 - 25/01/2017) Ardahan University
 • Vice-Rector (2011 - 2016) Ardahan University
 • Chair – Dept. of Translation and Interpreting Studies (2005 - 2011) Çankaya University
 • Dean – Faculty of Education (2003 - 2004) Eastern Mediterranean University
 • Vice-Rector (1999-2003) Eastern Mediterranean University

Center/Committee Assignments

 • Center for Educational Technologies (director) (2004 - 2005) (EMU)
 • International Center for Student Recruitment / Retention (member) (2004 - 2005) (EMU)

Conference Organization

 • 59th PIAC (Permanent International Conference), 26 June – 01 July- 2016, Ardahan, Turkey (General Chair)
 • 1st International CUA Conference on Endangered Languages, 13-16 October 2014, Ardahan, Turkey (General Chair)
 • 2nd International Congress on Cyprus Studies, November 1998 (conference secretary)
 • 11th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 2002), 7-9 August 2002. (Organizing Committee Member)

Journal Editor

International Journal of Cyprus Studies (1999-2003) 

Journal Referee / Editorial Board Member

Dilbilim Araştırmaları (2003 – )

Hacettepe Üniversitesi – Edebiyat Fakültesi Dergisi (referee) (2008).

Çankaya University Journal of Arts and Sciences – (editorial board member) (2005 -2009 )

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences (editorial board member) (2009 – 2011)

Service for Community

Nicosia Atatürk Educational Academy – Executive Board Director (2003 – 2004)

Caucasus University Association – Executive Director of International Education (2011 - )

Poetry

Veranda. Gelişim Sanat Yayınları, Antalya (2015)

Küçük Şeyler. (Small Things) Karaca Yayınları: Ankara (1995).

Ortancalar.(Hydrengea) Sim Ofset: Ankara (1996).

Mavi. (Blue) EMU Press: Famagusta (2000). 
.